รู้ใจ ประกันภัย Can Be Fun For Anyone

บริษัทฯ พิจารณาเคลมประกันตามข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลและจะแจ้งผลกลับไปที่โรงพยาบาล

ถือว่าเป็นอีกรุ่นรถมอไซค์ที่น่าซื้อมาก

ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะได้รับความคุ้มครองตามวัน เวลา ที่ท่านได้ระบุเอาไว้ใบคำขอทำประกันภัย on-line

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

คุ้มครองทั้งคู่กรณีและรถมอเตอรไซค์ของผู้เอาประกันเอง

 » ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์และรถจักรยานยนต์

Effectiveness cookies are applied to grasp and review The crucial element effectiveness indexes of the web site which will help in delivering a greater user practical experience to the website visitors.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคลมประกันหรือประกันภัยประเภทต่าง ๆ ได้ที่ คำถามที่พบบ่อย หรือ ติดต่อเรา

สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ (คู่กรณี)

เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ไม่คุ้มครอง กรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่, ใบขับขี่หมดอายุ หรือมีแต่ผิดประเภท เช่น มีใบขับขี่จักรยานยนต์ แต่มาใช้ขับรถยนต์

ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา

สินค้าและบริการ roojai ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

โรงพยาบาลส่งรายละเอียดการรักษาและค่าใช้จ่ายมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *